Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Felsefenin Tarihçesi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bilginin ve insan eyleminin kaynağını ve ilkelerini inceleyen düşünceler bütünü. Yunanca «philosophia» («philos», dost, «sophia», bilgelik) sözcüğünden Arapça'ya, oradan da Türkçe'ye «felsefe» olarak geçmiştir.

Felsefeciler (filozoflar), genellikle saygın, ağırbaşlı, kolay kolay heyecanlanmayan, hiç bir şeye kızmayan kimseler olarak düşünülür. Oysa Eflatun, filozofun başlıca özelliğinin hayret etmek olduğunu söylerdi. Böyle olunca, ister bilgin, ister cahil, ister çocuk, ister büyük olsun, herkes filozof demektir, çünkü herkes, hayat üzerine, ölüm üzerine, düşünmek etkinliği, ya da duyduğu sevgi veya başka herhangi bir etkinlik konusunda kendi kendine sorular sorar. Ama, sözcüğün dar anlamıyla filozof, düşünce yoluyla dünyayı yorumlamağa, yani dünyaya bir anlam vermeğe çalışan kimsedir.

Yunanistan Doğumlu


Batı felsefesi, Yunanistan'da, tarihin hem zengin, hem karışık bir döneminde doğdu. Felsefenin gerçek kurucusu, Eflatun'dur (428348). Ustası Sokrates gibi o da, insanların gerektiği gibi yaşamadıklarına inanmıştı: ama haksızlığın, bilgisizliğin, ahlâksızlığın çaresi nerede bulunacaktı?

Eflatun'a göre herkes, yapılması gerekeni bildiğini sanıyordu: «Bizler, tıpkı bir mağaranın ta dibinde zincire vurulmuş tutsaklar gibiyiz; içimizden biri kendini kurtarıp da başını aydınlığa çevirmeyi başarabilirse, o zaman, doğru bildiği her şeyin yanlış olduğunu anlayacak, böylelikle, bilgiye ulaşmak için, aklın kendi üzerinde çaba harcamasının gerekli olduğunu görecektir». Aristoteles ise, Eflatun'un bu düşüncelerini fazlasıyla idealist buldu ve daha çok, bir sistem halinde örgütlemeğe çalıştığı özel bilgiler (doğal bilimler, fizik, politika) üzerinde durdu.

M.Ö. III. yy.dan itibaren, Yunan sitelerinin gerilemesiyle, felsefe okullarının sayısı da çoğaldı ve her biri öncelikle şu soruya karşılık aramağa çabalar oldu: insan mutluluğa nasıl erişebilir? Stoacılar düşmanlığa son vermek için, ruh sağlamlığına güvendiler, Epikürcüler dostluk ve düşünce zevklerine öncelik tanıdılar, septikler (kuşkucular) ise her şeyden kuşkulanma duygusuna sığındılar.

Din Bilginleri


Kilise, yüzyıllar boyu düşünce tarihini egemenliğine aldı. Özellikle, Thomas d'Aquin (1225-1274) gibi Ortaçağ filozoflarının hemen hepsi tanrı ve insan sorunuyla uğraşan din adamları ve din bilginleriydi.

Sonra, hümanist (insancı) uğraşıların merkezi, insan oldu. Fransa'da Montaigne, İtalya'da Giordano Bruno (1548-1600), İngiltere'de Francis Bacon (1561-1626), düşüncenin gelişimine katkıda bulundular.

Klasik Dönem


Kopernik ile Galilei'nin dünyanın dönüşü üzerine kuramları, geleneksel düşünceleri altüst etmiştir. Ondan sonra bilimsel ilerleme, felsefi düşünceyle birlikte gidecektir. XVII. yy.ın bütün büyük filozofları, aynı zamanda bilgindiler. Onları ilgilendiren, bilim üzerine düşünmek, bilimin nasıl mümkün olacağını göstermekti. Bu anlayış, özellikle Descartes'da, Spinoza'da (1632-1677) ve Leibniz'de (1646-1716) belirgindir.

XVIII. yy.da bir yandan doğal bilimler gelişirken (doğa bilgini Lamarck'ın çalışmaları), bir yandan da Montesquieu (1689-1755) ve J.J. Rousseau gibi filozoflar da toplumsal ve siyasal fenomenlere (insan bilimlerinin doğuşu) yönelmişlerdi. İngiltere'de David Hume (1711-1776), deneyin bilginin kökeni olduğunu öne sürerken (ampirist [görgücü] kuram), XVIII. yy. sonunda Emmanuel Kant (1724-1804) eleştirisel idealizm kuramıyla «aydınlık çağ felsefesinin» doruğunu belirtiyordu.

Tarihin Anlamı


Fransız Devrimi, felsefenin evriminde bir dönüm noktası olmuştur: artık, tarih üzerine düşünceler, özellikle Alman filozoflarında ön plana geçecektir. Friedrich Hegel (1770-1831), tarihin ne saçma, ne de rastlantılara bağlı olduğu düşüncesindedir: ona göre tarihin bir anlamı var dır, bu da insan bilincinin ve insan aklının gelişmesidir. Hegel'in eseri, Kari Marx'ı çok etkilemiştir; Marx için tarihin, iktisat yasalarına bağlı yasaları vardır. Şair ve filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) için ise, dünyanın değişimi, bireyin değişiminden geçer.

Çağdaş Düşünce


XX. yy. başlangıcı felsefesine gelince, burada da iki büyük akım ayırt edilebilir: özellikle bilimde görülen büyük değişimleri (Einstein kuramları) inceleyen birincisinin ilerigelen temsilcileri Edmund Husserl (1859-1938) ve Gaston Bachelard'dır (1884-1962); daha çok insanla ve insan yaşamının anlamıyla ilgilenen ikinci akımın öncüsü ise Henri Bergson'dur (1859-1941).

İki dünya savaşıyla sarsılan XX. yy., psikanaliz .(Freud'un çalışmaları) araştırmalarına paralel olarak, insan üzerinde yeni bir düşünce biçiminin doğuşuna sahne olmuştur. Danimarkalı Kierkegaard'ın (1863-1855) öncülüğünü yaptığı varoluşçuluk (egzistansiyalizm), Martin Heidegger (doğ. 1889) ile Almanya'da ve Jean-Paul Sartre (doğ. 1905) ile Fransa'da gelişmiştir ve «her insan, kendini kendi seçer, öz seçimleriyle, öz davranışlarıyla kendini yaratır» kuramıyla belirlenmiştir.

Bugün filozoflar artık, sistemler kurmağa çalışmıyorlar; Sartre bile siyasal eyleme yönelmiştir. Bugün düşüncelerin gelişiminde en çok etkisi olan kişiler, birer insan bilimleri disiplini olan psikanaliz (Lacan) ve etnoloji (Levi-Strauss) üzerinde çalışan insan bilimleri uzmanlarıdır.


Felsefenin Tarihçesi Resimleri

 • 5
  Felsefenin Başlangıç Şeması 9 ay önce

  Felsefenin Başlangıç Şeması

 • 2
  Antik Dönemde Felsefe Şeması 9 ay önce

  Antik Dönemde Felsefe Şeması

 • 2
  17. yüzyıl felsefesi 9 ay önce

  17. yüzyıl felsefesi

 • 2
  19. yüzyıl felsefesi 9 ay önce

  19. yüzyıl felsefesi

 • 2
  Antik Dönem Felsefesi 9 ay önce

  Antik Dönem Felsefesi

 • 2
  15 ve 16 yüzyıl felsefesi 9 ay önce

  15 ve 16 yüzyıl felsefesi

 • 2
  Ortaçağ Felfesedi 9 ay önce

  Ortaçağ Felfesedi

 • 2
  Skolastik Dönem Felsefesi 9 ay önce

  Skolastik Dönem Felsefesi

 • 2
  Helenistik Dönem Felsefesi 9 ay önce

  Helenistik Dönem Felsefesi

Felsefenin Tarihçesi Sunumları

 • 1
  Önizleme: 9 ay önce

  Felsefenin Tanımı ve Tarihçesi Sunusu Slayt/PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  www.ismailbilgin.com

  2. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefenin anlamıFelsefenin Doğuşu Felsefenin Tarihsel GelişimiFelsefenin amacıFelsefe toplum ilişkisiBilgi ve Bilgi TürleriFelsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi

  3. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefe ?PhilosophiePhilo(Sevgi)Sophia(Bilgelik)Felsefenin Anlamı Felsefe: Philosophia“philo” (sevgi) + “sophia” (bilgi-bilgelik)style.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  www.ismailbilgin.com “Sophia”:BilgiAkıllıca hareket etmekKendine egemen olmakAşırılıklardan kaçınmak

  5. Sayfa
  www.ismailbilgin.com FilozofHayatın anlamını merak eder.Bilgiyi ve bilgeliği arar.

  6. Sayfa
  www.ismailbilgin.comPythagoras

  7. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFilozof “her şeyi bilen kişi midir?

  8. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFilozofKendisine sunulan bilgileri, hakikatleri, inançları sorgulayan Doğru olanı arayanYaşamı anlamlı kılacak, yaşamaya değer hale getirecek ilkeleri ve kuralları akıl yoluyla temellendirmeye çalışan kişidir

  9. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefe nedir? Nasıl tanımlanabilir?Felsefenin tek bir tanımı yokturFelsefenin içeriği ve kapsamı tarihsel süreçte değişiklikler göstermiştirFelsefe durağan bir bilgi türü değildir

  10. Sayfa
  www.ismailbilgin.com-“Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.” Sokrates

  11. Sayfa
  www.ismailbilgin.com-“Doğruyu bulma yolunda düşünsel çalışmadır.” Platon -“İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir.” Aristoteles

  12. Sayfa
  www.ismailbilgin.com-“Tanrıyı bilmektir.” Agustinus-“Deneye ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine üşünmektir. Bacon -“Bilginin nasıl mümkün olacağını öğretmektir.” İ.Kant-“Düşüncenin kendi karşıtıyla çelişerek ilerlemesinin bilimidir.” Hegel

  13. Sayfa
  www.ismailbilgin.com“Felsefe yolda olmaktır.” Karl JASPERS

  14. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefi düşüncelerin görüldüğü ilk yer MiletM.Ö. 6.yüzyıl

  15. Sayfa
  www.ismailbilgin.comEvrenin ana maddesi “SU” dur. TALES M.Ö. 650- 540

  16. Sayfa
  www.ismailbilgin.comEvrenini ana maddesiAnaximenes Anaximandros Herakleitos hava sonsuzluk ateş

  17. Sayfa
  www.ismailbilgin.comSofistlerDüşünme edinimini doğadan insan ve toplum yaşamına taşıdılar

  18. Sayfa
  www.ismailbilgin.com“Kendini bil”Sokrates

  19. Sayfa
  www.ismailbilgin.comSistematik DönemPlaton- Aristoteles

  20. Sayfa
  www.ismailbilgin.comAristotelesFelsefesiyle 2000 yıl düşünmesistemlerini etkilemiştir.

  21. Sayfa
  www.ismailbilgin.comHellenistik Dönem

  22. Sayfa
  www.ismailbilgin.com“Ahlaklı yaşam nedir?”“İnsan mutluluğu nerededir?” Epikürcüler Stoacılar Septikler EPİKUROS

  23. Sayfa
  www.ismailbilgin.comHıristiyanlığın doğuşu ve yayılması

  24. Sayfa
  www.ismailbilgin.com*Felsefenin görevi dinsel dogmaları temellendirmektir.*Filozofları din adamlarıdır.*Otoriteler egemendir. A.Thomas Anselmus

  25. Sayfa
  www.ismailbilgin.com Rönesans: Yeniden doğuş

  26. Sayfa
  www.ismailbilgin.comYeniçağa geçişte bir köprü olmuştur.Her alanda eski ile yeninin çatıştığı bir sahnedir.Felsefe bu dönemde dinsel otoriteden bağımsız kalmaya, aklın ve deneyin sağladığı doğrularla kendine biçim vermeye çalışmaktadır.

  27. Sayfa
  www.ismailbilgin.comAkıl çağı:Aydınlanma

  28. Sayfa
  www.ismailbilgin.comAydınlanma, insanın kendi akıl gücüyle özgür bir dünyaya kucak açmasıdır.İnsan hak ve özgürlükleri, laiklik, etik değerler felsefesinin konuları arasında yer alır.Bilgiyi ilerletmek ve entelektüel bir kültür yaratmak temel amaçtır.

  29. Sayfa
  www.ismailbilgin.comGünümüzde Felsefe

  30. Sayfa
  www.ismailbilgin.comGünümüzde felsefe,varlık, bilgi,değerleralanındaki gelenekselsorunlarla uğraşmanın yanı sıra teknoloji,dil, küreselleşme,demokrasigibi kavramları analizetmekte,Var olanlar üzerindekitümel bakış açısıyla insan düşüncesine yeni açılımlar kazandırmayı sürdürmektedir.

Felsefenin Tarihçesi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Felsefenin Tarihçesi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..